ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ ทช. จึงได้ทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที โดยแบ่งการเตรียมความพร้อมรับมือเป็น 3 ระยะ ดังนี้คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

1.ก่อนเกิดเหตุ โดยให้ทำความสะอาดช่องระบายน้ำ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ สะพานเบลีย์ สนับสนุนยานพาหนะ อุปกรณ์การขนส่ง พร้อมสนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย จัดเตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรณีมีน้ำท่วมสูง ถนนหรือสะพานขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุหรือลมพัดรุนแรง

2.ขณะเกิดภัย ให้บริหารจัดการเส้นทางและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน กรณีเส้นทางผ่านไม่ได้ ให้จัดหาทางเลี่ยงพร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที เมื่อได้รับการร้องขอ กรณีถนนหรือสะพานขาด ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว เช่น วางสะพานเบลีย์ถมดินคอสะพาน ถมวัสดุคอสะพานฯ รายงานข้อมูลสายทางที่ประสบภัยพิบัติพร้อมภาพถ่ายผ่านระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยกรมทางหลวงชนบท (FMS) และปรับปรุงข้อมูลจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

กรณีต้นไม้หักโค่น ปิดทับหรือกีดขวางเส้นทาง ให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ เสนอโครงการที่ประสบอุทกภัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด เข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายประมาณการค่าซ่อมแซมเบื้องต้น และเตรียมเข้าซ่อมทันทีเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติให้สามารถเปิดการจราจรชั่วคราวได้ และหน่วยงานในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานทหารในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนรายงานข้อมูลสายทางที่ประสบอุทกภัยให้ผู้บริหารได้รับทราบจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

3.หลังเกิดภัย หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ภายใน 7 วัน และดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมภาพถ่ายสภาพความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไปคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสภาพอากาศ เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบท ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

“กรมทางหลวงชนบท” เตรียมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝน

admin