ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมและสำรวจออกแบบถนนสาย ฉช.3005 แยก ทล.314-อ.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อจัดทำแนวสายทาง กำหนดระยะทางโครงการ รูปแบบถนนโครงการ รูปแบบทางแยกบริเวณจุดตัด ทล.314 ที่เหมาะสม รวมถึงการสำรวจ ออกแบบ ศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดทำแผนการก่อสร้างโครงการต่อไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการนี้เบื้องต้นจะเป็นการก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางแบบราวกันชนคอนกรีต กว้าง 2.60 เมตร และในพื้นที่แหล่งชุมชนออกแบบให้มีทางเดินเท้า นอกจากนี้มีก่อสร้างสะพานข้ามคลอง สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จุดกลับรถระดับดิน สร้างทางต่างระดับจุดตัด ทล.314 สะพานลอยคนเดินข้าม และศาลาพักคอยผู้โดยสาร ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมต่อไปด้วยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3005 เป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมโครงข่ายการคมนาคมระหว่าง ทล.314 และ ทล.3304 ประกอบกับสภาพพื้นที่บริเวณสองข้างทางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ ตั้งอยู่ในสายทาง ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณดังกล่าว จะเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างจังหวัด ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย2หมู่บ้าน ของ ต.คลองประเวศ, 5หมู่บ้าน ของ ต.สนามจันทร์, 1หมู่บ้าน ของ ต.ท่าพลับ และ2ชุมชน ของ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จำนวนรวม3ครั้ง โดยเมื่อวันที่21ก.ค.ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ โดยได้สรุปผลการศึกษาโครงการให้ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบผลการศึกษาของโครงการ

ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการในด้านต่าง ๆ จากนั้นจะได้นำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามลำดับต่อไป

ผุด! ถนนสาย ฉช.3005 แยก ทล.314-อ.บ้านโพธิ์

admin