ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.นัดแรกของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ คนที่ 10 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ ที่เกษียณอายุราชการ โดย ดร.ประเสริฐ ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า “ผมมีเวลาเหลืออีก 3 ปี ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ผมจะใช้เวลา 3 ปีนี้ อย่างเต็มที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพลังงานไทย เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน”คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับประวัติว่าที่ปลัดพลังงานคนใหม่ ทางทีม “เดลินิวส์ออนไลน์” เคยสัมภาษณ์นายประเสริฐ ถึงชีวิตการศึกษา และการทำงาน ดร.ประเสริฐ ถือเป็นลูกหม้อกระทรวงพลังงานมาตั้งแต่ต้น รับราชการครั้งแรก ที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2541 และได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่ราชการ มาตามลําดับ และได้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญในหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ดังนี้

ผู้อํานวยการกองแผนงาน พพ., ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง, รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ผู้ตรวจราชการ, รองปลัดกระทรวง และอธิบดี พพ. เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ได้สร้างผลงาน มีความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มากมายเช่น การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลักดันนโยบายเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ริเริ่มโครงการการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน ลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ โครงการนําร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนผลักดันมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code) จนกระทั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง ดร.ประเสริฐ ถือเป็นคนเก่ง เป็นที่ยอมรับในวงการพลังงานอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นคนมีหลักการและมีแนวคิดสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ถึงแม้ว่าจะเป็นนักวิชาการแต่เน้น ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

สำหรับประวัติส่วนตัวเกิดวันที่ 17 มีนาคม 2509 ตั้งแต่เด็ก เป็นนักเรียนระดับหัวกะทิ ตอนเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนมาโดยตลอด และได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ห้องคิงส์ยังเคยสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2525 หรือเรียกว่า ที่ 1 คณิตศาสตร์ประเทศไทยในรุ่นนั้นก็ได้

ในระดับอุดมศึกษา ดร.ประเสริฐ เข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวะไฟฟ้ากําลัง จนจบปริญญาตรี จากนั้นได้ทํางานด้านวิศวกรรม ในภาคเอกชน 2 ปี ก่อนที่จะสอบได้ทุนการศึกษา (ทุน ปี 2532) ซึ่งจัดสรรให้ สํานักงานพลังงานแห่งชาติ ปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท สาขาวิศวกรรมพลังงาน ที่ George Washington University (GWU) ที่ กรุงวอชิงตัน ดีซี และจบปริญญาเอก สาขานโยบายและการบริหารพลังงาน ที่ University of Pennsylvania (PENN) ซึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม Ivy League ซึ่งเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นอกจากนี้ ดร.ประเสริฐ ยังมีการไปอบรมที่ Harvard University (Kenedy School) ในหลักสูตร Executive Education ในสาขา Public Policy อีกด้วย ในส่วนของประสบการณ์ทํางาน ก่อนที่ ดร.ประเสริฐ จะกลับมาเข้ารับราชการ เคยไปฝึกงานที่ธนาคารโลก (The World Bank) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และได้ออกรายงานตีพิมพ์ (World Bank Publication) ในฐานะนักวิจัยร่วม 2 ฉบับ คือ Energy Investment Profile in Asia และ Energy Pricing Policies ถือว่า เป็นนักเรียนไทยไม่กี่คนที่ได้มี โอกาสไปฝึกงานและได้ออกรายงานตีพิมพ์เช่นนี้

ส่องประวัติ “ประเสริฐ” ปลัด ก.พลังงานคนที่ 10 ลูกหม้อ 25 ปี ผลงานเพียบ หัวกะทิตั้งแต่เด็ก

admin